چشم‌انداز ( Vision )


" اگر توانستيد كاري را تصور كنيد ، حتما قادر خواهيد بود آن را انجام دهيد."
(والت ديسني)

تعاريف مختلفي از چشم‌انداز سازمان ارائه گرديده است. در اين قسمت دو عدد از كاربردي‌ترين آن تعاريف را ارئه مي‌نماييم:
- چشم انداز تصويري از آينده است‌كه سازمان قصد دارد در زمان مشخصي به آن دست يابد.
- چشم انداز آرزوهاي آتي سازمان در شرايط كنوني است.
چشم‌انداز سازمان داراي مشخصات خاصي است. سازمان شايسته است چشم‌انداز خود را با درنظرگرفتن چنين مشخصاتي استخراج نمايد. اين مشخصات در ذيل ارائه گرديده است:
- فرصت هاي موجود براي شركت را نشان دهد .
- راه بهره جويي از فرصت ها را بنماياند .
- بلند پروازانه باشد .
- منحصر به فرد باشد .
- در كاركنان رضايت شغلي ايجاد نمايد .
- استانداردهاي بالايي را بنا گذارد .
- در كاركنان ايجاد تعهد ، علاقه و غرور نمايد .
- مسير حركت شركت را به وضوح بيان كند .
- مشوق يادگيري باشد .
- مخاطب را مشخص سازد .


ماموريت (Mission )


ماموريت سازمان همان فلسفه وجودي سازمان خواهد بود. ماموريت سازمان بيان مي‌دارد كه سازمان چگونه مي خواهد رقابت نموده و براي مشتريان خود ارزش خلق نمايد.
درتدوين بيانيه ماموريت بايستي بتوان به پنج سؤال اساسي زير پاسخ داد.كه عبارتنداز:
1. چه چيزي؟ (كالا و خدماتي كه سازمان ارائه مي دهد و در واقع چه نيازي از جامعه را با تامين اين محصولات برآورده مي سازد.)
2. چه كسي؟ (مشتريان چه كساني هستند؟)
3. كجا؟(حيطه رقابتي كجاست؟)
4. چرا؟(هدف بهينه سازمان چيست؟)
5. چگونه؟ (ويژگيهاي منحصر به فرد و مزيت هاي رقابتي سازمان در رسيدن به اين هدف‌ها چيست؟
در كتب مختلف پيشنهاد گرديده‌ تا در بيانيه‌ي ماموريت سازمان در مورد: كاركنان به عنوان يك قلم دارايي ارزشمند، واكنش به مسائل( اجتماعي، جامعه و محيطي)، نوع فن‌آوري و در نهايت تعهدي كه سازمان در مقابل سلامت مالي و رشد خواهد داشت، توضيحاتي ارائه گردد.
از نظر مسير و جهت حركت، ماموريت سازماني به همه‌ي مديران وحدت خواهد بخشيد. ماموريت سازماني باعث مي‌شودكه همه‌ي كاركنان و مديران سطوح مختلف سازمان داراي انتظارات مشترك گردند.
ماموريت سازمان باعث مي ‌شود كه افرادو گروه‌هاي ذي‌نفع، با گذشت زمان، داراي ارزش مشترك گرديده و اين ارزش روزبه‌روز تقويت گردد. ماموريت سازماني موجب پيدايش نوعي ارزش و هدف خواهد گرديد كه از طريق آن ، افراد خارج از سازمان ، آن ارزش‌ را معرفي شركت خواهند دانست. در نهايت ماموريت سازمان موجب تاييد و تقويت تعهداتي نظير: بر عهده گرفتن مسوليت عملياتي و نيز تضمين بقا ، رشد و سودآوري شركت خواهد گرديد.