تحليل محيط داخلي "Internal Audit or Internal Analysis"

 عواملي هستند كه ماهيتا بر عملكرد شركت تاثير مي‌گذارند و تحت كنترل شركت هستند، البته اين عوامل لزوما در داخل شركت نمي‌باشند. براي تحليل محيط داخل از اطلاعات و داده هاي توليد شده از داخل کسب و کار استفاده مي‌شود. ممکن است اين تحليل با دعوت از يک مشاور بيروني انجام شود تا يک تصوير مستقل از سازمان به‌دست آيد.

از جله اين عوامل مي‌توان موارد زير را نام برد:
- عوامل مديريتي (تجربه، تخصص، اختيارات، سبك مديريت، تعداد مديران)
- عوامل منابع انساني (ميانگين سني، جنسيت، سطح تحصيلات، روش استخدام، روش ترفيع، حقوق، بازنشستگي، بازخريد، وفاداري به سازمان، فرهنگ سازمان)
- عوامل مالي و حسابداري (سيستم حسابداري، مكانيزه يا دستي بودن، روش‌هاي تامين مالي، ميزان سود و زيان، بازدهي، نسبت هاي مالي)
- R&D (فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، قراردادهاي بيروني، استراتژي‌هاي R&D، تجهيزات و امكانات R&D)
- سيستم هاي اطلاعات مديريت (گزارش‌هاي مديريتي، امنيت گردش اطلاعات در سيستم، توليد اطلاعات، توزيع اطلاعات، سرعت گزارش‌دهي سيستم، دقت گردش اطلاعات)
- بازاريابي (تبليغات، كانال‌هاي پيام، هزينه‌ي تبليغات، سياست‌هاي تشويقي فروش، سياست‌هاي فروش، سياست‌هاي قيمت‌گذاري، سياست‌هاي توزيع)
- توليد و عمليات (برنامه‌ريزي توليد، تعداد خطوط توليد، شكل خط توليد، دوره‌هاي سرويس، كالاهاي نيم‌ساخته، فرسودگي يا نو بودن ماشين‌آلات، شيفت‌هاي توليد، سيستم‌هاي توليد)

ضعف و قوت: در اين تحليل عواملي مدنظر قرار مي‌گيرند كه بتوانيم به آنها به‌عنوان ضعف و يا قوت نگاه كنيم.

مثلا بودن ديوار در دانشگاه نه ضعف محسوب ميگردد و نه قدرت. سه معيار براي تشخيص ضعف و قوت عوامل داخلي وجود دارد:
1. مقايسه بارقبا: بهتر است خودمان را با برترين رقيب در صنعت و يا رقيب برتر مقايسه ‌نماييم. با توجه به اين مقايسه است‌كه ضعف و يا قوت ما مشخص مي‌گردداين نكته فابل ذكر است‌كه در اين قسمت ميتوانيم خودمان را با رقيب هم‌تراز با خودمان نيز مقايسه نماييم.
2. استانداردهاي ملي يا بين المللي: در بيشتر صنايع استانداردهاي مشخصي وجود دارد كه با مقايسه خود با اين استانداردها، به ضعف و يا قوت سازمان خود پي خواهيد برد. مثلا استاندارد يك دستگاه اين است كه به 2 اپراتور نياز دارد و اگر ما از 4 اپراتور استفاده نماييم اين ضعف ما محسوب ميشود.
3. مقايسه وضع موجود با يك وضعيت ايده آل: وضعيت ايده آل توسط خودمان ترسيم ميگردد. مثلا اگر ايده آل ما فروش 100 ميليون در سال است و اكنون فروش ما 80 ميليون است اين ضعف ما محسوب ميگردد.