تحليل محيط خارجي"External Audit or External Analysis"

 

 از اطلاعات و داده هاي محيط خارج سازمان استفاده مي‌شود. ممکن است اين اطلاعات و عوامل خارج از کنترل سازمان باشند ولي بايد در تصميم‌گيري به آن‌ها توجه گردد.

هدف از تحليل محيط خارج اين است‌كه از فرصت‌هايي كه مي‌توان از آن‌ها بهره‌برداري كرد و از تهديداتي كه مي‌توان از آن‌ها احتراز نمود، يك فهرست نهايي تهيه كرد.


در يك تقسيم‌بندي اوليه نيروهاي خارجي به 5 گروه تقسيم مي‌گردند:
1. نيروهاي سياسي، قانوني و دولتي
2. نيروهاي اقتصادي
3. نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي و محيطي
4. نيروهاي فناوري
5. نيروهاي رقابتي


تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدات محيطي:
- فرصت ها : موقعيت هاي مناسب و مساعد براي رسيدن به اهداف و يا پيشرفت
- تهديدات : موقعيت هاي نامساعد و مشگل زا براي رسيدن به اهداف سازمان


از نظر نگرشي، فرصتها و تهديدات مطلق نمي‌باشند.به عنوان مثال وجود رقيب قدرتمند در صنعت مي‌تواند فرصت و يا تهديد محسوب گردد و به‌طوركلي به‌نگاه استراتژيست‌ها بستگي دارد كه يك موقعيت را تهديد تصور كنند و يا فرصت. استراتژيست‌ها معمولا به محض مواجهه با عوامل نامساعد آنرا تهديد فرض نمي‌كنند و به محض رسيدن به موقعيت هاي مناسب از خود‌بي‌خود نمي‌گردند.
« هيچ عامل محيطي به‌طورمطلق فرصت و يا تهديد طلقي نمي‌گردد و مي‌توان از عاملي كه به‌ظاهر فرصت است ، تهديد ساخت و همچنين از عاملي كه به ظاهر تهديد است فرصت ساخت و اين به نگاه استراتژيست بستگي دارد
اگرچه ما در برنامه‌ريزي استراتژيك مجبوريم از تعريف هاي ابزاري و كتابي استفاده نماييم اما در زندگي فردي و سازماني بايستي از تعريف نگرشي استفاده كنيم و از تهديدات موجود، فرصت بسازيم.