ارزش‌هاي سازماني Core Values


« ارزش‌هاي‌محوري اصول اعتقادي دير پا و اساسي يك سازمان بوده كه باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه خواهد گرديد. ارزش‌هاي‌محوري يك سازمان به عنوان اصول راهنماي جاويدان، به هيچ توجيهي نياز نداشته و براي افراد درون سازمان ارزش و اهميت ذاتي دارند.»

ارزش‌هاي‌محوري سازمان قادرند به عنوان مبنايي جهت تدوين سياست‌ها در سازمان قرار گيرند. سازمان قادر است با تكيه بر اين ارزش‌ها ، شيوه‌ي رفتار روزانه‌ي كاركنان خود و مبناي تصميم‌گيري‌ها در محل كار را مشخص نمايد . شايسته است سازمان‌ها به هنگام برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت خود ، ارزش‌هاي‌محوري مشخص شده‌ي خود را رعايت نمايند و به هنگام ارزيابي عملكرد، تصميمات خود را بر پايه ارزش‌هاي‌محوري سازمان‌ خود پايه‌گذاري‌ نمايند. ارزش‌ها بايستي در روزگار سختي به كاركنان سازمان روحيه بدهند و گرنه ارزش نيستند. ارزش‌ها شعار هر روزه اي هستند كه احساس خوبي به كاركنان مي بخشند. ارزش‌هاي سازماني ، جنبه اخلاقي منافع سازماني مي باشند.

ارزش‌هاي‌محوري سازمان را كدهاي اخلاقي سازمان(Organization of Code of Business Ethics) نيز مي‌نامند. اين كدها اصول راهنماي سازمان و رهنمودي براي تصميم‌گيري و رفتارهاي سازماني خواهند بود . در يك سازمان ، اصول اخلاقي خوب ، پيش شرط مديريت استراتژيك خوب خواهد بود. بهتر است در همه جنبه‌هاي تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي‌ها ارزش‌هاي‌محوري سازمان رعايت گرديده و مورد توجه قرار گيرند.
بيانيه‌ي ارزش‌ها از اجزاي اصلي در برنامه‌ريزي هاي استراتژيك سازمان‌ها مي‌باشد .