تحليل محیط کلان خارجی "PESTE or PESTEL"


اين الگو كه در ابتدا به PEST معروف بود، برمبناي تحليل عوامل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و تکنولوژيک استوار گشته و چهارچوبي از عوامل کلان محيطي را که در ارزيابي محيطي به کار مي‏روند به تصوير مي‏کشد و در حوزه‌ي تحقيقات بازار چشم اندازي مشخص از عوامل کلان محيطي که يک شرکت بايد مد نظر قراردهد، ارائه مي‌نمايد.اين تحليل ابزاري سودمند براي شناخت در زمينه رشد يا افول بازار ، موقعيت کسب و کار ، ظرفيت ها و مديريت عمليات مي‏باشد.
با در نظر گرفتن موضوع تحليل، ابزار PEST كه به PESTEL تبديل گرديده، مي‏تواند براي تحليل بخشهاي تجاري، صنايع ، بازارهاي خاص يا کل اقتصاد به کار رود.

 اين تحليل محرک‏هايي که بيشترين اهميت را در گذشته داشته‏اند، شناسايي نموده مشخص مي‌نمايد كه تا چه اندازه‏اي ممکن است تغيير نمايند و چگونه بر سازمان يا کل صنعت اثرگذارخواهند گذاشت. تحليل PEST محيط پيراموني کسب و کار را مورد بررسي قرار مي‏دهد و يک ابزار استراتژيک مناسب براي شناخت "تصوير بزرگ" از محيطي که کسب و کار مذکور در آن انجام مي‏شود .

اين ابزار مي‏تواند در راستاي بهره‏برداري از فرصت‏ها و حداقل نمودن تهديدهايي که بنگاه اقتصادي با آنها مواجه مي‏شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با يک تحيل PEST ، بنگاه اقتصادي مي‏تواند افق طولاني ‏تري از زمان را مشاهده نمايد و توانايي شفاف‏سازي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‏روي خود را داشته باشد. با جستجوي محيط پيراموني براي ديدن نيروهاي تاثيرگذاري بالقوه به صورت هاله‏اي در افق، بنگاه اقتصادي مي‏تواند فرايند برنامه ‏ريزي استراتژيک را وراي زمان جاري و در ظرف افق آينده تدوين نمايد.


سياسي و قانونی ( Legal , Political) مسائل سياسي محلي، ملي و بين المللي چگونه و از چه طريقي روي سازمان اثر خواهند گذاشت؟
- قانون گذاري در آينده
- قانون گذاري در عرصه خارجي و بين‏ المللي
- هيات‌ها و فرايندهاي قانون‌گذاري
- سياست‌هاي دولت


اقتصادي (Economical) مسائل اصلي اقتصادي ملي و بين المللي که مي‌توانند روي سازمان اثرگذار باشند، کدامند؟
- وضعيت اقتصاد داخلي
- روندهاي اقتصاد داخلي
- اقتصادها و روندهاي خارجي
- موضوعات عمومي وضع ماليات
- موضوعات تجاري و مالي بين‌المللي

اجتماعي (Social) روندهاي اجتماعي که روي چگونگي فعاليت سازمان اثرگذار هستند، کدامند و در برنامه‌‌ريزي براي آينده چه معني خواهند داشت؟
- روندهاي شيوه‌ي زندگي
- مشخصات جمعيت شناختي
- قضاوت‌هاي رسانه
- عوامل قومي و مذهبي


فن آوري (Technological) تغيير در فن آوري به سرعت روي مزيت رقابتي تأثير ميگذارد.
- توسعه تکنولوژي‌هاي رقيب
- تامين مالي تحقيق و پژوهش
- تکنولوژي هاي مشارکتي/ وابسته
- جايگزيني تکنولوژي / راه‌حل‌ها


محيط زيست (Environmental) مسائل و موارد مربوط به محيط چگونه در کسب وکار و آينده ما اثرگذار هستند؟
- موضوعات اکولوژيکي و زيست محيطي