تماس با مافقط و فقط در صورت نیاز به ارائه خدمات مشاوره درحوزه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی در سازمان و موسسه خود در ساعات اداری با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایید

 

09125356484
مهندس رضایی

mbarezai (at) gmail.com