فرايند عمومي برنامه‌ريزي استراتژيك


هر چه بيشتر وقت صرف برنامه‌ريزي نماييد، دسترسي به آن وقت كمتري نياز خواهد داشت. مديريت استراتژيك,تمامي مديران سازمان را در تدوين و اجراي اهداف استراتژيك و استراتژي‌ها دربر‌مي‌گيرد. يك فرايندمديريت استراتژيك، مراحلي است‌كه ما را بصورت گام به گام در برنامه‌استراتژيك كمك مي‌نمايد. به‌طوركلي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك طبق نظر فرد آر ديويد به‌صورت زير نمودار گرديده‌است:

 

بر روی نمایه ی زیر کلیک کنید تا نمایه بزرگ شود

الگوي فرد.آر.ديويد
الگوي جامع مديريت استراتژيك فرد.آر.ديويد


در دنياي امروز، بحث‌هاي مربوط به تدوين استراتژي وقت بيشتري از سازمان‌ها را صرف خود نموده‌است. همان‌طوركه در شكل فوق ملاحظه مي‌گردد مراحل متعددي از فرايند مديريت استراتژيك را تدوين استراتژي تشكيل داده است. اما اين نكته قابل ذكر است‌كه بيشتر مشكلات امروز شركت‌ها در بخش اجرا و ارزيابي استراتژي بوده و بحث هاي مربوط به تدوين استراتژي بيشتر جنبه تئوريك موضوع را دربرگرفته‌است.