تدوين خط‌مشي‌ها(سياست‌ها)


بايدها و نبايدهاي رفتاري براي انجام يك استراتژي را خط‌مشي ميگويند.
خط‌مشي رسمي: رسما خط‌مشي به كاركنان اعلام مي‌گردد.
خط‌مشي غير رسمي: خط‌مشي بصورت غير رسمي اعلام مي‌گردد.
خط‌مشي‌ها مي توانند بصورت مدون و يا غير مدون باشند.خط‌مشي‌ها براي كنترل استراتژي نقش اساسي و كليدي دارند. بهترين استراتژي‌ها در صورت نبود خط‌مشي و نحوه عملكرد مناسب، در مقام اجرا دچار مشگل مي شوند.
مديران بايستي توجه نمايند كه اگر مي خواهند ماموريت سازمان محقق شود بايستي خط‌مشي‌هاي سازمان به درستي تدوين گردند و قابل دستيابي باشند.