تدوين استراتژي‌هاي وظيفه‌اي


در هر سازمان بخش‌هاي وظيفه‌اي گوناگوني وجود دارند، مثلا بخش توليد، خريد، بازاريابي، مالي‌/‌حسابداري، منابع انساني و ...
اگر استراتژي كلان شركت كسب 20% سهم بازار دوربين‌هاي ديجيتالي در كشور ايران است، اين هدف كلان بايستي در قالب استراتژي‌هاي وظيفه‌اي تقسيم گردند. يعني فرضا براي تحقق استراتژي فوق، بخش توليد ساليانه 2% ميزان توليد خود را افزايش دهد، بخش بازاريابي بايستي افراد بيشتري را براي تبليغات و فروش استخدام نمايد، منابع مالي و حسابداري بايد بودجه مورد نياز واحد توليد براي افزايش توليد و بودجه مورد نياز واحد بازاريابي براي افزايش تبليغات و فروش را تامين نمايد. منابع انساني بايد افراد مورد نياز براي توليد بيشتر و يا انجام تبليغات بازاريابي را فراهم نمايد و همچنين ارائه دهنده سيستم تشويقي ارزيابي عملكرد باشند. به تعداد واحدهاي وظيفه‌اي، براي اجراي فعاليت‌ها، بايستي استراتژي‌هاي وظيفه‌اي تدوين گردند.